Autorska prava:

Larosana polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, i sl.). Kao takvi su zaštićeni domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva. Njihova neovlaštena upotreba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Neovlašteno kopiranje bilo kojeg dijela stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem prava strance i podložno je tužbi.

Larosana radi proizvode po narudžbi i želji kupca na temelju fotografija i ostalih materijala koje mu dostavi naručitelj, te stoga, za svaku fotografiju ili bilo koji drugi sadržaj koji podliježi zaštiti temeljem odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima isključivu odgovornost snosi naručitelj djela koji zahtijeva izradu takvog sadržaja, te povezano sa tim kupac snosi i sve posljedice i rizike ukoliko se ispostavi da je predmetni sadržaj autorsko pravo treće osobe koje podliježe zaštiti.

(izdvojeno iz “Autorskog registra”)

Autorska i srodna prava stječu se automatski činom stvaranja autorskog djela, bez potrebe za njihovom registracijom ili bilo kakvim drugim formalnostima. Činom stvaranja djela autor stječe sva autorska prava na djelu koje je stvorio.

Opće je pravilo da je nositelj autorskih prava ona fizička osoba koja je stvorila autorsko djelo.

Moralna prava autora uvijek pripadaju autoru koji je stvorio određeno autorsko djelo. Ta prava uvijek pripadaju autoru, i ne mogu biti prenesena. Autor uvijek zadržava pravo biti označen kao autor, i ne može svoje autorstvo prenijeti na treće osobe. Moralna prava autora traju neograničeno.

Imovinska prava autora su prava ekonomskog iskorištavanja autorskog djela. Za razliku od moralnih prava, koja ne mogu biti prenošena, imovinska prava se mogu prenositi na treće fizičke ili pravne osobe. Imovinska prava su ograničenog trajanja, i u najvećem broju zemalja traju za života autora te sedamdeset godina nakon njegove smrti.